ประกันเงินสด

ประกันเงินสด

ประกันเงินสด: ความคุ้มครองที่ให้กับเงินในกรณีเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเงินในระหว่างการขนส่งหรือเก็บไว้ในตู้นิรภัย ความสูญเสียนอกสถานที่เอาประกันภัย หรือจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน เป็นต้น

ประกันเงินสด

การประกันภัยสำหรับเงินมีประเภทเดียว คือ ประกันภัยสำหรับเงินในสถานที่เอาประกันภัยและในระหว่างการขนส่ง

ความคุ้มครองเบื้องต้นของการประกันภัยสำหรับเงินครอบคลุมดังนี้


การสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน: คุ้มครองความสูญเสียของเงินระหว่างการขนส่งเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และคุ้มครองความสูญเสียของเงินขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไปและอยู่นอกเวลาทำงาน ส่วนที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ปิดล็อคไว้เรียบร้อย
ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย: คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัย และอยู่ในเวลาทำงาน
ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย: คุ้มครองความสูญเสียของเงินนอกเวลาทำงานขณะเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ปิดล็อคไว้เรียบร้อย
ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย: คุ้มครองความสูญเสียของเงินขณะขนส่ง
ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย: คุ้มครองความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร สถานที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินอื่น ๆ จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว
อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่เอาประกันภัย ลักษณะของเงิน (เงินภายในสำนักงานหรือเงินที่ต้องขนย้าย) และระยะเวลาของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Indemnity Period)

เกี่ยวกับประกันเงินสด

 • ประกันเงินสด คือ กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงินสด
 • ประกันเงินสดเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถาบันการเงิน ปั๊มน้ำมัน สำนักงานที่มีการรับ-ส่งเงิน เป็นต้น
 • ประกันเงินสดมี 1 ประเภท คือ ประกันเงินสดสำหรับค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน
 • ความคุ้มครองเบื้องต้นของประกันเงินสดสำหรับค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน ครอบคลุมดังนี้
  • การสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนระหว่างการขนส่งสู่สถานที่เอาประกันภัยเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
  • การสูญเสียของเงินขณะที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไปและอยู่นอกเวลาทำงาน
 • ภัยที่คุ้มครองแบ่งเป็น 3 แบบ ดังนี้
  • แบบ ปง.1 คุ้มครองเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือความพยายามกระทำการดังกล่าว
  • แบบ ปง.2 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
  • แบบ ปง.3 คุ้มครองเงินจากทุกสาเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการฉ้อโกงหรือยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงิน หรือผู้รักษาทรัพย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

P & I Club หรือ พีแอนด์ไอคลับ คืออะไร

การรับรองแบบโดยสามัญ

รับเซ็นต์การรับรองโดยมีวุฒิวิศวกร